„Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”

22 października w obecności Pani Wiceminister Edukacji i Nauki Marzeny Machałek , otworzyliśmy naszą nowoczesną pracownię, która powstała dzięki projektowi „Rozwój przez Edukację w Zespole Szkolno-Prezdszkolnym w Drogomyślu”.  W uroczystym otwarciu nowej pracowni uczestniczyli ponadto: Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń wraz z radnymi Marią Krutyłą, Jarosławem Mazurem, Józefem Rudolem oraz Jarosławem Szastem, przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz przedstawiciele szkoły na czele z panią dyrektor Iloną Gabryś.
Pani Minister i inni goście zostali przywitani przez panią dyrektor Ilonę Gabryś, koordynatorkę dzisiejszego dnia panią Annę Głowinkowską oraz nasze „Koło regionalne” w pięknych, tradycyjnych cieszyńskich strojach w składzie: Nina Englert, Noemi Englert, Patryk Domagała i opiekun pani Kinga Klimek.
Nasza grupa regionalna zaprezentowała krótki występ artystyczny, po którym rozpoczęła się prezentacja pracowni i możliwości jakie ona daje uczniom i nauczycielom.
Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami prowadzącymi z nimi zajęcia : Panią Honoratą Staniek, Panią Ireną Smolaną, Panią Joanną Spandel, Panią Magdaleną Balicką, Panią Beatą Wróbel zaprezentowali naszym gościom część eksperymentalną, podczas której każdy z gości mógł osobiście doświadczyć tego, czego dzięki nowej pracowni i jej wyposażeniu nasi uczniowie mogą doświadczać na co dzień.
Nasza nowoczesna pracownia jest wyposażona m.in. w tablicę interaktywną, nowe laptopy, robot do nauki programowania i zestaw kreatywny pozwalający zbudować osobistego robota. Uczniowie mają do dyspozycji teleskop, dzięki któremu można prowadzić obserwacje kraterów Księżyca i pierwszych detali na niektórych planetach. Mamy także trójokularowy mikroskop cyfrowy Levenhuk z kamerą, mikroskopy stereoskopowe i inny sprzęt oraz pomoce naukowe w ogromnej ilości. To tylko niektóre z pomocy, które cieszą i uczą zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Cieszymy się bardzo, że możemy korzystać z tak nowoczesnego sprzętu, który na pewno pozwoli rozwinąć nam nasze zainteresowania oraz lepiej zrozumieć zagadnienia przedmiotów ścisłych.
O tym wydarzeniu można przeczytać na naszym fb szkolnym ale również na stronach rządowych, powiatowych i gminnych:
Zapraszamy również do obejrzenia filmu z tego wydarzenia:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na realizację zadania: Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji w ramach projektu „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Drogomyślu”

zapytanie ofertowe – szkolenie

zał1.- formularz ofertowy szkolenie nauczycieli


Wakacje powoli się kończą… mamy nadzieję, że zaczynacie myśleć o Szkole.

W tym roku nasza Szkoła, nawet w czasie wakacji tętniła życiem.                                                     1 lipca rozpoczęliśmy działania w związku z realizacją projektu „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”.

Zajęcia z przyrody, geografii, matematyki, biologii, chemii, fizyki oraz informatyki  zaplanowane w ramach projektu, rozpoczną się już w połowie września Zajęcia te będą rozbudzały uczniowskie pasje, wrodzoną ciekawość i chęć poszerzania wiedzy. Aktualnie jesteśmy na etapie rekrutacji uczestników projektu. W zakładce „Projekt” znajdziecie konieczne informacje.

Co za nami?!  W lipcu szukaliśmy dostawców pomocy dydaktycznych do realizacji zaplanowanych zajęć. Codziennie przychodzą paczki z zamówionymi pomocami. Jest ich mnóstwo, z pewnością doświadczenia z ich udziałem dostarczą Wam wielu niezapomnianych przeżyć, pomogą zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie, otaczającym świecie.

Zmodernizowano salę nr 17, w której będą odbywały się zajęcia. Pomieszczenie jest  nowoczesne i profesjonalnie wyposażone, w nowe meble oraz urządzenia TiK . Mamy nadzieję, że  zaprojektowana przestrzeń będzie, pobudzała Waszą uczniowską kreatywność i rozwijała  wyobraźnię.

Niech zamieszczone zdjęcia pobudzą Waszą ciekawość i wyobraźnię…do zobaczenia w Szkole.

 


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza rekrutację dla uczniów i nauczycieli w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu

Szczegóły:(Załączniki)

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa

zał. nr 1 A formularz rekrutacyjny uczeń

zał. nr 1 B formularz rekrutacyjny nauczyciele

zał. nr 2 deklaracja uczestnictwa

zał. nr 3 oświadczenie uczestnika RODO

zał. nr 4 oświadczenie o rezygnacji

zał. nr 5 zaświadczenie


 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na zakup urządzeń TIK do zajęć metodą eksperymentu w ramach projektu “Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu”

Zapytanie ofertowe sprzęt TIK

Formularz ofertowy sprzęt TIK


 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia w ramach projektu „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu”

zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne

Formularz ofertowy zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz zamówienia zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy zał. nr 3 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy zał. nr 4 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy zał. nr 5 do zapytania ofertowego

pracownia matematyczna zał. 1

pracownia fizyczna zał. 2

pracownia chemiczna zał. 3

pracownia przyrodniczo geograficzna zał. 4

pracownia biologiczna zał. 5


 

Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi remontowej modernizacja sali lekcyjnej do zajęć w ramach projektu „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”

formularz remontowy

przedmiar

ogłoszenie1

ogłoszenie2

ogłoszenie3

ogłoszenie4Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu

Edukacja powinna sprawiać frajdę. Podczas tzw. flow, czyli głębokiego zanurzenia w konkretnej aktywności, pojawiają się emocje, które sprzyjają zapamiętywaniu informacji, nabywaniu umiejętności i kształceniu postaw. Za pomocą przymusu możemy uczynić z dziecka doskonałego kopistę, ale do krytycznego myślenia i tworzenia oryginalnych rzeczy, potrzebne jest poczucie twórczej swobody.

Projekt „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”, który będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022 otworzy przed uczniami przestrzeń do eksperymentowania, do sprawdzania różnych opcji i testowania nowych rozwiązań. Nieodłącznym elementem eksperymentowania jest popełnianie błędów. Bez błędów, bez wyciągania z nich wniosków, bez możliwości samodzielnej poprawy działań, nie ma rozwoju. Realizacja projektu będzie okazją do kształtowania u uczniów własnego „ja” podczas inspirującej, pełnej wyzwań podróży.

W ramach projektu opartego na metodzie eksperymentu wyposażona zostanie pracownia w pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczo-geograficznych, matematyki, chemii, biologii i fizyki oraz w sprzęt TIK.

Wyposażenie pracowni pozwoli na realizację zajęć dodatkowych metodą eksperymentu. Wykorzystanie nowoczesnego wyposażenia specjalistycznego pracowni pomoże uczniom łatwiej zrozumieć posiadane przez nich informacje teoretyczne, a przeprowadzanie rozmaitych doświadczeń umożliwi im poznanie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy. Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, uczestnicy zajęć zachęcani będą do samodzielnego eksperymentowania – próby te, bez względu na ich wynik, nie będą oceniane negatywnie, dzięki czemu dzieci nabiorą pewności siebie i pozbędą się oporów przed wykorzystywaniem kreatywności w celu rozwiązywania problemów w późniejszym życiu. Dzięki urozmaiconemu wyposażeniu sal, lekcje będą mogły opierać się na poszerzaniu zdobytej wiedzy w praktyczny i interesujący sposób, co ułatwi przyswojenie użytecznych zdolności, które mogą zostać wykorzystane przez uczniów w późniejszej pracy zawodowej.

W projekcie zaplanowano także adaptację pracowni do zajęć matematyczno-przyrodniczych.

Projekt zakłada realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających podczas, których kształtowane będą kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów. Zaplanowano zajęcia z przyrody, geografii, matematyki, biologii, chemii, fizyki oraz informatyki. Zajęcia te będą rozbudzały uczniowskie pasje, wrodzoną ciekawość i chęć poszerzania wiedzy.

W czerwcu planujemy rozpocząć działania informacyjne związane z procesem rekrutacji do projektu. Warunkiem wzięcia w nim udziału będzie wypełnienie przez rodzica formularza zgłoszenia wraz z załącznikami i złożenie go w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja będzie przebiegać dwuetapowo. Najpierw zostaną zweryfikowane kryteria formalne, następnie zostaną przyznane pkt za kryteria merytoryczne.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekt będziemy na bieżąco zamieszczać najważniejsze informacje dotyczące projektu, działania związane z przeprowadzaną rekrutacją, kolejne etapy jego realizacji oraz zdjęcia, ciekawostki i fotorelacje z zajęć.


 

Mierzalne wskaźniki projektu

I. Wskaźniki produktu:

  1. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: wartość docelowa – 25 osób (22 kobiety, 3 mężczyzn);
  2. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – wartość docelowa – 1;
  3. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: wartość docelowa – 12 osób (6 kobiet, 6 mężczyzn);
  4. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: wartość docelowa – 1;
  5. liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: wartość docelowa – 1;
  6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: wartość docelowa – 48 osób (25 kobiet, 23 mężczyzn).

II. Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: wartość docelowa – 1;
  2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: wartość docelowa – 44 osoby (22 kobiety, 22 mężczyzn);
  3. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: wartość docelowa – 23 osoby (21 kobiet, 2 mężczyzn);
  4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: wartość docelowa – 1.

Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu

Jako szkoła zakwalifikowaliśmy się do udziału w projekcie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych grupy uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu), doposażenie pracowni przedmiotowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu oraz wsparcie w postaci szkoleń nauczycieli, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strumień. Realizacja projektu została zaplanowana na okres 12 miesięcy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Grupę docelową stanowić będą uczniowie ZSP w Drogomyślu, nauczyciele, jak również szkoła, która zostanie objęta wsparciem w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych (matematyczno-przyrodniczych). Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

Projekt poprzez działania polegające na rozwijaniu kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych spowoduje wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego umiejętności uczniów, czym przyczyni się do zwiększenia liczby absolwentów znajdujących zatrudnienie na makroregionalnym rynku pracy. Działanie skupia się na kompetencjach i kwalifikacjach potrzebnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy, takich jak komunikatywność, korzystanie z nowych technologii, przedsiębiorczość, kreatywność, jak również umiejętnościach kluczowych. Dzięki realizacji projektu ułatwiony zostanie dostęp do edukacji jak również zwiększy się jakość kształcenia. Projekt przyczynia się do realizacji zadań szkoły, gdyż dzięki niemu poprawią się warunki prowadzonych zajęć oraz nastąpi wzrost kompetencji nauczycieli.

A co o samych zajęciach?

Pierwszą grupę będą tworzyć zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Najważniejszą cechą tych zajęć będzie skupienie się na indywidualnych potrzebach ich uczestników, dzięki czemu będą one odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie, pozwalając zniwelować wszelkie braki występujące wśród uczniów z problemami w nauce. Mając na uwadze często wysoką presję nakładaną na dzieci przez otoczenie, udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych będzie opierał się raczej na nagradzaniu uczniów za podjęte próby i starania oraz docenianiu postępów.

Kolejną grupę stanowić będą zajęcia rozwijające, z poszczególnych przedmiotów prowadzone metodą eksperymentu. W ramach zajęć rozwijających do rozsądnego minimum zostanie ograniczona książkowa teoria – zajęcia będą opierać się na omawianiu danych kwestii na ciekawych przykładach, nowatorskim rozwiązywaniu zadań oraz pokazaniu praktycznych zastosowań omawianych tematów. Zajęcia te będą rozbudzały uczniowskie pasje, wrodzoną ciekawość i chęć poszerzania wiedzy.

W ramach nauczania opartego na metodzie eksperymentu utworzone i wyposażone zostaną pracownie. Dzięki urozmaiconemu wyposażeniu sal, lekcje będą mogły opierać się na poszerzaniu zdobytej wiedzy w praktyczny i interesujący sposób, co ułatwi przyswojenie użytecznych zdolności, które mogą zostać wykorzystane przez uczniów w późniejszej pracy zawodowej.

Udział we wszystkich zajęciach będzie bezpłatny, dzięki czemu wsparciem będą mogli zostać objęci wszyscy uczniowie; dodatkowo promowani podczas rekrutacji będą ci z rodzin z mniejszym dochodem, którzy często – w wyniku trudnej sytuacji materialnej – mają największe problemy z opanowaniem bieżącego materiału.

Na naszej stronie internetowej w zakładce Projekt będziemy na bieżąco zamieszczać najważniejsze informacje dotyczące projektu, działania związane z przeprowadzaną rekrutacją, kolejne etapy jego realizacji oraz zdjęcia, ciekawostki i fotorelacje z zajęć.

Koniecznie trzeba tutaj zaglądać!!! Śledźcie nas !!!