„Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”

MATEMATYKA: METODA EKSPERYMENTU

Matematyka metodą eksperymentu cele:

 • rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
 • doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności,
 • rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
 • przyswajanie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych,
 • opanowanie umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć geometrii w sytuacjach praktycznych, rozwój wyobraźni przestrzennej,
 • wyrabianie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji,
 • poszerzanie zakresu umiejętności poprzez realizowanie treści wykraczających poza program,
 • uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym nas świecie,
 • kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych i rysunkowych przy rozwiązywania zadań i problemów,
 • wsparcie rozwoju ucznia mającego trudności w nauce matematyki,
 • ćwiczenie sprawności rachunkowych
 • umiejętność sprawnego liczenia, znajomość miar,
 • znajomość głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej,
 • rozumienie terminów i pojęć matematycznych,
 • zdolność rozumowania w matematyczny sposób,
 • umiejętność korzystania z odpowiednich pomocy.

Metody nauczania to: ćwiczenia praktyczne, gry dydaktyczne, wykorzystanie komputerowych programów matematycznych, korzystanie z portali internetowych. Formy pracy na zajęciach: indywidualna, zbiorowa, grupowa, w parach.

Na zajęciach matematyka prowadzona metodą eksperymentu  uczniowie mają możliwości, by  mogli we właściwy sposób rozwijać swoje zdolności, twórcze myślenie i pracowitość. Trudno jest tego dokonać na tradycyjnych zajęciach lekcyjnych. Najczęściej uniemożliwia to zbyt duża ilość uczniów w klasie, a co za tym idzie obiektywna konieczność organizowania procesu nauczania na poziomie przeciętnych wymagań.
Główna tematyka opracowanego przeze mnie programu koncentruje się na problematyce doskonalenia umiejętności, częściowo już zdobytych na lekcjach matematyki, jak również na poszerzeniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zadań konkursowych, sudoku, krzyżówek itp. Program zakłada również motywowanie uczniów poprzez zaciekawienie i doświadczania radości płynącej z uczenia się poprzez zastosowanie różnorodnych metod przez zabawę z wykorzystaniem technik IT oraz dostępnych pomocy w które wyposażona jest szkoła np .karty, klocki, plansze, tablety.

youtu.be/glye3rAP8go


CHEMIA PROJEKTOWO

W ramach projektu „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu” uczniowie klas siódmych mieli okazję zgłębiać tajniki chemii podczas zajęć prowadzonych metodą eksperymentu.
Udział w zajęciach umożliwił uczestnikom ugruntowanie wiedzy chemicznej oraz nabycie umiejętności przeprowadzania i planowania doświadczeń. Podczas 50 godzin zajęć uczniowie doskonalili umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym w sposób bezpieczny. W trakcie wspólnego eksperymentowania uczestnicy badali właściwości substancji, z którymi spotykają się w życiu codziennym. Wykorzystując wiedzę chemiczną analizowany był także wpływ tych substancji na zdrowie człowieka. Ważnym elementem zajęć było wprowadzenie zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego – przeprowadzono badania czystości rzeki Wisły, poziomu zanieczyszczeń powietrza w Drogomyślu oraz przygotowano i testowano ekologiczne środki czystości. Chemia ściśle wiąże się z innymi naukami przyrodniczymi, więc nie zabrakło także zajęć o charakterze interdyscyplinarnym – analiza składu chemicznego produktów spożywczych czy badanie fizycznych właściwości pierwiastków i związków chemicznych. Podstawowym pytaniem ucznia rozpoczynającego naukę chemii w klasie siódmej jest: „Czy będą wybuchy?”. Zajęcia były okazją, aby w sposób zaplanowany i bezpieczny przygotować z uczniami „petardę chemiczną” oraz przeprowadzić spektakularne spalanie różnych substancji.
Na zakończenie zajęć uczniowie biorący udział w projekcie zorganizowali dla młodszych uczniów wspólne eksperymentowanie z okazji Dnia Wody.

PRZYRODA: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

W ramach projektu „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu” uczniowie klasy czwartej  uczestniczyli w zajęciach z dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody.

Udział w zajęciach umożliwił uczestnikom utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z przyrody. Dzięki możliwości korzystania z nowoczesnej pracowni przyrodniczej, pozyskanej w ramach projektu, łatwiej było wytłumaczyć dzieciom wiele trudnych zagadnień z zakresu przyrody. W czasie trwania zajęć uczniowie  wykonywali też eksperymenty i doświadczenia, pozwalające w ciekawy sposób poznawać przyrodę. Zajęcia uatrakcyjniały również inspirujące pomoce dydaktyczne. Dużo zajęć poświęcono następującym zagadnieniom: pracy z mapą, składnikom pogody i klimatu, organizmom żywym, składnikom krajobrazu, właściwościom substancji z najbliższego otoczenia oraz zagrożeniom i ochronie środowiska.  Zajęcia prowadzone były zarówno w pracowni przyrodniczej jak i w terenie, gdzie uczniowie dokonali dużo badań i pomiarów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia poświęcone obserwacjom mikroskopowym, a także zajęcia wykorzystujące tablicę interaktywną do utrwalania wiadomości.


FIZYKA: METODA EKSPERYMENTU

Walenie porozumiewają się ze sobą pomimo dzielących ich ogromnych odległości. Wykorzystują do tego umiejętność wydawania dźwięków o dużych częstotliwościach. Ta specyficzna forma komunikacji nazwana została śpiewem waleni. Ludzie również wykorzystują własności dźwięku do komunikowania się na dalekie odległości – jest to możliwe, dzięki niezwykłemu wynalazkowi – telefonowi. Podczas dzisiejszych zajęć  przeprowadziliśmy szereg doświadczeń, dzięki którym poznaliśmy różne cechy dźwięku. Graliśmy melodie na nietypowych instrumentach  – kieliszkach. Eksperymentując z własnym głosem czy strunami przekonaliśmy się, że dźwięk jest falą. Używając kuchennej miski, folii spożywczej, ziaren cukru i papierowej tuby, mieliśmy okazję “zobaczyć dźwięk”. W trakcie lekcji każdy zmienił się w inżyniera i zbudował telefon z kubka i sznurka, a potem zbadał własności falowodowe takiego telefonu. Nie mogliśmy uwierzyć w to, że ten telefon działał.


INFORMATYKA: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Przed nami nowe wyzwanie: roboty z klocków Lego Boost – chociaż to klocki, to zadanie nie dla maluchów. Odpowiednio złożone klocki w połączeniu z aplikacją przez Huba dają ogromne możliwości. Staramy się żeby nie popełnić błędu w składaniu – praca zespołowa bardzo nam w tym pomaga. Przed nami do złożenia aż 5 różnych kombinacji Robot Vernie, Kot Frankie, Guitar 4000, Auto Bilder i M.T.R.4. Złożenie wszystkich robotów zajęło nam sporo czasu ale było warto. Teraz już tylko programowanie 🙂

MATEMATYKA: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Najpierw ćwiczenia z działań na potęgach, a potem budujemy „na potęgę”. Czy ma to coś wspólnego z matematyką? Oczywiście! Tym bardziej, że nowe klocki, to nowe możliwości!!!

FIZYKA: ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Dzisiaj na zajęciach wyrównawczych z fizyki poruszaliśmy tematykę związaną z grawitacją. Na czym ona polega? Jest to działanie siły odśrodkowej (na przykład Ziemi) na wszystkie przedmioty, które się na niej znajdują. Ziemia, ze względu na swój ciężar przyciąga wszystko do swojej powierzchni. Dzięki grawitacji właśnie mamy wrażenie, że Ziemia jest płaska. Rozmawialiśmy o konsekwencjach grawitacji ziemskiej, tych pozytywnych i negatywnych. Wyjaśnialiśmy, jak to możliwe, że możemy latać w kosmos. Badaliśmy zależność siły ciężkości od masy odważników zawieszonych na siłomierzu. Obliczaliśmy ciężar różnych przedmiotów codziennego użytku, a później sprawdzaliśmy poprawność naszych obliczeń zawieszając te przedmioty na siłomierzu i odczytując wartość siły ciężkości. Na koniec sprawdziliśmy czy na Marsie będziemy mieć inną masę czy inny ciężar.


BIOLOGIA: METODA EKSPERYMENTU I ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Dzisiaj dokonywaliśmy sekcji poszczególnych narządów wewnętrznych, np. serca, mózgu, oka. Dzięki temu lepiej zapoznamy się z budową wewnętrzną tych narządów. Na zajęciach projektowych przeprowadzamy dużo doświadczeń, m. in. wykrywania barwników roślinnych, witaminy C, skrobi oraz wiele innych. Założyliśmy też swój własny ogródek klasowy, gdzie zasadziliśmy różnego rodzaju zioła.

INFORMATYKA: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Dzięki projektowi możemy dać życie naszym nowym Mboot’om. Najpierw musimy je dobrze skręcić a później połączyć z komputerem i napisać odpowiedni program. Niecierpliwi mogą już sterować robotami za pomocą pilotów 🙂

PRZYRODA: METODA EKSPERYMENTU

Wykonujemy dużo eksperymentów związanych z magnetyzmem, elektrycznością, światłem, a także ze Światem organizmów żywych. Dokonujemy obserwacji astronomicznym z wykorzystaniem teleskopu.  Zajęcia poświęcone obserwacjom mikroskopowym, a także zajęcia wykorzystujące tablicę interaktywną były super. Na zajęciach mówimy też o zagadnieniach  związanych z ochroną środowiska naturalnego, wykonujemy eksperymenty związane z odnawialnymi zasobami przyrody.

GEOGRAFIA: METODA PROJEKTU

Zajęcia odbywają się zarówno w pięknej nowej pracowni przyrodniczej, jak i w terenie, gdzie uczniowie wykonują wiele pomiarów, obserwacji oraz badań. Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie wykonują wiele modeli, które posłużyły później do przeprowadzenia eksperymentów i symulacji. Jednym z takich eksperymentów była symulacja erupcji wulkanicznej, w czasie której uczestnicy wykazywali ogromny entuzjazm. Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia poświęcone obserwacjom astronomicznym z wykorzystaniem teleskopu i zajęcia prezentujące ruchy Ziemi z wykorzystaniem tellurium. W trakcie zajęć wykorzystujemy również tablicę i monitor  interaktywny.  Ważnym elementem zajęć są zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego – przeprowadziliśmy badania czystości wody, poziomu zanieczyszczeń powietrza, gleby oraz natężenia hałasu. Wykonaliśmy  także eksperymenty związane z odnawialnymi zasobami przyrody. Naszą wiedzę podsumowujemy np. przeprowadzając konkursy z wiadomości poznanych w czasie trwania projektu.

MATEMATYKA: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Czy potęga zasługuje na swoją nazwę? Czy rozchodzenie się plotki ma coś wspólnego z potęgowaniem? Czy znamy legendę o władcy Indii i szachach? O jakie wynagrodzenie poprosił władcę ich wynalazca? Sprawdzamy to doświadczalnie – szachownica i ziarna ryżu pomogą nam rozwikłać ten problem.

Całkiem inną „potęgą” są maszyny rolnicze – cóż z tego, że z nowych klocków konstrukcyjnych?

Przerywnik w zajęciach o potęgowaniu. Budujemy i opisujemy bryły, każdy według własnego pomysłu. Złożona z pojedynczych wielościanów „machina” wygląda całkiem imponująco.

 


FIZYKA: ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Jak działa termometr cieczowy? Dlaczego woda ma mniejszą objętość niż lód powstały po jej zamrożeniu? Dlaczego przy dotknięciu metalową łyżką odczuwamy chłód? Na te pytania próbowaliśmy odpowiedzieć podczas dzisiejszych zajęć. Zgłębialiśmy pojęcia poznane na lekcjach fizyki, wyjaśniając niezrozumiałe dla nas kwestie. Wykonywaliśmy doświadczenia związane z rozszerzalnością temperaturową ciał oraz z przewodnictwem cieplnym. Na podsumowanie zdobytej wiedzy rozwiązywaliśmy zadania w fizycznym Escape Roomie.


BIOLOGIA: METODA EKSPERYMENTU I ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Na zajęciach prowadzonych metodą eksperymentu, jak i zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych uczniowie usystematyzowują swoją wiedzy z lekcji oraz zdobywają nowe, cenne informacje z dziedziny biologii. Samodzielnie tworzymy preparaty mikroskopowe, a następnie oglądamy je pod mikroskopem. Przeprowadzamy również badania otaczającego nas środowiska za pomocą narzędzi zakupionych w ramach projektu. Badamy między innymi glebę, wodę i powietrze.


INFORMATYKA: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Programowanie to nie łatwa sprawa. Aby dobrze zaprojektować ruchy robota najpierw ćwiczymy na sobie wydawanie zrozumiałych poleceń. Staramy się też rozszyfrować zaprogramowane obrazki. Na koniec programujemy w programie Scratch. Nauka przez zabawę to super sprawa.


PRZYRODA: METODA EKSPERYMENTU

W czasie zajęć uczniowie bardzo chętnie wykonują eksperymenty i doświadczenia, wykorzystując liczne pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach projektu.  Eksperymenty rozwijają ich wiedzę z przedmiotów przyrodniczych takich jak: geografia, biologia, chemia i fizyka. Uczniowie wykonują wiele pomiarów, obserwacji oraz badań. Podczas zajęć badamy m.in.: właściwości wody, powietrza i wielu innych substancji spotykanych w życiu codziennym.


GEOGRAFIA: METODA PROJEKTU

Uczniowie bardzo chętnie wykonują eksperymenty i doświadczenia, wykorzystując liczne pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach projektu. W trakcie wspólnego eksperymentowania poznają wszystkie strefy Ziemi: litosferę, hydrosferę, atmosferę, biosferę, pedosferę  oraz antroposferę. Eksperymenty rozwijają nie tylko wiedzę geograficzną, ale również wiedzę z innych przedmiotów przyrodniczych.


FIZYKA: METODA EKSPERYMENTU

Na dzisiejszych zajęciach zgłębialiśmy tajniki elektrostatyki. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, w jaki wyposażona jest pracownia, mogliśmy wyjaśnić w jaki sposób powstają wyładowania elektryczne. Wykorzystywaliśmy do tego celu maszynę elektrostatyczną i generator van de Graaffa. Wykonywaliśmy także „magiczne sztuczki” elektryzując różne przedmioty. Okazuje się, że plastikowa rurka przyciąga aluminiową puszkę, a plastikowa linijka potrafi przyciągnąć skrawki papieru. Wykonaliśmy także własne elektroskopy wykorzystując do tego celu słoik, miedziany drucik, plastelinę i folię aluminiową.


MATEMATYKA: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Zanim zajmiemy się obliczeniami procentowymi, warto poćwiczyć działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Różne domina ułamkowe świetnie nam w tym pomagają.


Witaj szkoło? Witaj przygodo!
Wyposażone w najnowszą technologię i imponujący zasób pomocy dydaktycznych szkoły
w Zabłociu i Drogomyślu spełniły marzenie uczniów o szkole bez nudy
– Dzień dobry, nie, dziś nie wyciągamy karteczek. Odejmowanie ułamków? Dobrze, ale tylko za pomocą gry w domino. Wolicie układać ułamkową pizzę czy jabłka? A może dziś pobawimy się robotami? Jeden już czeka gotowy, niedawno nauczyliśmy się, na czym polega programowanie, drugiego sobie za chwilę stworzymy. Tym razem zrobimy go od podstaw, sami! Czemu nie? Nasz nowy robot dzięki wam będzie mógł szybko się poruszać we wszystkich kierunkach, widzieć przedmioty i kolory, a nawet wyczuwać odległość. Dzisiaj więc będziemy robotykami, a gdy skończymy, dalej będziemy się świetnie bawić! Za pomocą Verniego możemy chwytać i przenosić drobiazgi, a potem, jak nam się znudzi, przebudujemy go na łazik, gitarę, kota albo… linię produkcyjną. Co wy na to? Schować piórniki, do dzieła!
Brzmi jak wymarzona lekcja? Owszem. To jest wymarzona lekcja. Lekcja kreatywności, czas
eksperymentu, doświadczania szkoły w innym wydaniu. Szkoły, która staje się przestrzenią
pasjonującej przygody z nauką. W taką przestrzeń wkroczyli właśnie uczniowie dwóch szkół z naszej gminy – pachnące nowością sale szkoły w Drogomyślu i Zabłociu wypełnione są po sufit atrakcjami naukowymi, bo o nowym wyposażeniu powiedzieć „pomoce dydaktyczno-naukowe”, to jak nic nie powiedzieć. Naszpikowane najnowszą technologią pracownie biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzno-przyrodnicze, matematyczne kuszą i zapraszają, wraz z nauczycielami, którzy po ostatnich szkoleniach z nową wiedzą i nową energią będą towarzyszyć swoim podopiecznym w podróży po wiedzę, umiejętności i wiarę we własne możliwości.

O projekcie, sukcesie, radości i potencjale
Od tego roku szkolnego oferta edukacyjna naszej gminy znacząco wzrosła. Dwie z naszych szkół wzbogaciły swe zaplecze o najnowszą technologię TIK (technologia informacyjnokomunikacyjna), podniosły kwalifikację kadry i poszerzyły pulę godzin do wykorzystania na zajęcia dodatkowe. Postanowiliśmy nieco opowiedzieć o wielkim sukcesie, radości i potencjale, jaki mają teraz do wykorzystania młodzi mieszkańcy naszej małej ojczyzny. Artykuł nie będzie może najkrótszy, ale też nie jest to suchy, sprawozdawczy raport z przygniatającymi liczbami i urzędniczymi formułami, które intuicyjnie zwykle mamy chęć pominąć. Warto więc przeczytać do końca, co tak naprawdę się wydarzyło, jak – i przede wszystkim, co się będzie działo oraz jakie możliwości mają w zasięgu ręki nasi milusińscy.
Jak to się stało, że dwie wiejskie, niezbyt duże szkoły mogą pod względem wyposażenia i
wyszkolenia kadry konkurować z placówkami z wielkich aglomeracji? Dotacje, fundusze
unijne…, brzmi znajomo? Owszem, ale jednak wciąż nieco obco. Otóż udział w projektach
unijnych jest dla wszystkich, ale by pozyskać środki, trzeba się mocno zaangażować i, co tu dużo mówić, trochę napracować. Starania o pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 podjęło wiele instytucji. W sumie ze 170 wniosków w województwie śląskim dotyczących wsparcia udzielanego przez Europejski Fundusz Społeczny wyłoniono tylko 51 „zwycięzców”. Wśród nich doceniono wnioski złożone przez Urząd Miasta i Gminy Strumień, obejmowały one Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu, bo właśnie te dwie placówki wyraziły chęć wzięcia udziału w projekcie. Ogłoszone w grudniu ubiegłego roku wyniki sprawiły, że w strumieńskim magistracie, który wziął na siebie ciężar spraw urzędowych, i w obu szkołach, które zgłosiły się do programu i opracowały sferę organizacji i zapotrzebowania, zapanowała radosna atmosfera. Wspólny wysiłek zaowocował nadspodziewanie obficie – wnioski o dofinansowanie pozytywnie przeszły weryfikację.
Beneficjentami zostały dwie gminne placówki, obie otrzymały niebagatelne kwoty na
nowoczesne wyposażenie i remont sal, szkolenia dla kadry nauczycielskiej oraz na
przeprowadzenie zajęć ukierunkowanych na podwyższenie poziomu oferty edukacyjnej i rozwój zainteresowań u młodzieży, zgodnie z wytycznymi projektu.

Bez pracy nie ma kołaczy
Mylnym byłoby jednak założenie, że na fanfarach i radości się skończyło. Tak naprawdę, etap rekrutacyjny do programu to połowa drogi, etap realizacji po przyznaniu funduszy to kolejny rozdział – czas wytężonej pracy zwłaszcza dla dyrekcji i pracowników szkół, zarówno przed rozpoczęciem roku szkolnego, jak i w trakcie jego trwania. Ale od początku i w wielkim streszczeniu… Najpierw złożenie wniosku, praca nad konceptem, potem papiery, formularze, pisma, kompletowanie zakupów, szacowanie kosztów, organizacja przyszłej pracy szkół.
Następnie faza realizacji. I znów kolejne miesiące wytężonego działania. Podczas gdy większość udała się na wakacyjny urlop, by zażyć wywczasu i naładować baterie przed zbliżającym się rokiem szkolnym, pierwsze prace w obu szkołach ruszyły już 1 lipca, wtedy też, zgodnie z wymogami, rozpoczęto realizację projektów, a roboty było huk. Znowu procedury, pisma, dokumenty, niezliczone stosy zamówień, formularzy i zapytań ofertowych, następnie zamawianie, kupowanie, przelewy, organizacja szkoleń i harmonogramu zajęć, archiwizacja dokumentów, remonty, a w końcu – rozpakowywanie kolejnych paczek i paczuszek (to niewątpliwie najprzyjemniejsza część pracy na tym etapie). Obecnie, pomimo iż zajęcia toczą się już swoim rytmem, a uczniowie i nauczyciele cieszą z nowych nabytków i pięknych pracowni, obowiązków w sferze administracyjnej nadal jest sporo – od koordynacji i utrzymywania ciągłości zajęć począwszy, na żmudnym wypełnianiu comiesięcznych raportów skończywszy.
Bez pracy nie ma jednak kołaczy, ale wysiłek ten z pewnością popłaca – jako kapitał dla uczniów i dla szkół na dalszą przyszłość. O korzyściach i wpływie tak dużego przedsięwzięcia na życie niewielkiej szkoły mówi dyrektorka placówki, pani Ewa Homa:
– Projekt ma wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania szkoły. Fundusze otrzymane w ramach projektu umożliwiły kompleksowy remont pracowni matematyczno-przyrodniczej oraz doposażenie jej w nowe funkcjonalne meble. Zakupiony został sprzęt multimedialny. Tablicę interaktywną zastąpił nowoczesny monitor multimedialny. Baza wyposażenia TIK wzbogaciła się o drukarkę 3D, tablety, laptop i wizualizer. Szkoła pozyskała znaczną ilość niezwykle różnorodnych pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane również po zakończeniu projektu. Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności w czasie zajęć projektowych. Tematyka zajęć wpisuje się w rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów. Ważnym aspektem projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli w czasie szkoleń z zakresu alternatywnych metod nauczania i wykorzystywania nowoczesnych aplikacji w nauczaniu. Wdrożenie projektu w tak małej szkole jak nasza wymaga ogromnego wkładu i zaangażowania ze strony nauczycieli i pracowników, ale
wierzę, że będzie miał pozytywny wpływ na jakość naszej pracy i wizerunek szkoły. Podkreślić należy także wsparcie ze strony organu prowadzącego szkołę, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Strumienia, Panią Annę Grygierek, który motywuje szkoły do udziału w projektach, dba o wysoki poziom i rozwój edukacji w Gminie Strumień.
Szkoły, które chcą pozostać konkurencyjne, innowacyjne i chcą stawiać na wdrażanie
najnowszych technologii w celu wsparcia nauczycieli i uczniów, muszą podejmować wyzwania stawiane przed nimi przez współczesny świat. Młodzi ludzie z mniejszych miejscowości, miasteczek i wsi nie powinni być wykluczeni i pozbawieni równych szans, by móc się rozwijać, podążać za nowoczesnością i własnymi marzeniami.

Roboty? Teleskop? Zestaw do eksperymentów naukowych? Ile to będzie
kosztowało?
Chętnych na unijną dotację było dużo, co nie dziwi, bo zastrzyk skądinąd niemałych pieniędzy to kapitał, na którym zyskują kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli, zaś szkoły trwale wzbogacą się o nowe sprzęty. Można było wyposażyć szkolne pracownie na miarę wymagań XXI wieku i przeszkolić kadrę. Bezzwrotnie. I to się udało. Wystarczyło przedstawić starannie przygotowany, udokumentowany koncept, który oczywiście trzeba wcześniej zracjonalizować i skonfrontować z możliwościami.

Kwoty
Obie szkoły otrzymały po kilkaset tysięcy każda, łącznie wartość projektu wyniosła ponad pół miliona złotych. Wniosek „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Drogomyślu” opiewa na kwotę 269 719, 81 zł, z czego aż 229 261,83 zł pochodzi z dotacji
unijnej, 26 971,98 zł dołożył strumieński magistrat, a 13 486 zł to środki pozyskane z budżetu państwa. Otrzymane fundusze pozwalają 48 uczniom korzystać z zajęć dodatkowych, dzięki projektowi aż 25 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe. Z kolei projekt „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu” wyceniono na 333 719,96 zł, z czego 283 661,96 zł stanowi dotacja z EFS, dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 16 686,00 zł, zaś wkład własny Gminy Strumień 33 372,00 zł. Udział w dodatkowych zajęciach może wziąć tutaj aż 74 uczniów, natomiast ze szkoleń skorzystało 20 nauczycieli.
– Zobaczymy dziś z bliska mikroświat. Najpierw skóra węża, aparat gębowy motyla, nerka szczura, przekrój wątroby, jelito cienkie, DNA i RNA, zobaczmy też, jak wyglądają ludzkie chromosomy X i Y.
Czy może sami wybierzecie, co chcecie zobaczyć? Liść paproci, pień lipy, mucha domowa… Żołądek?
Co? Łuskę ryby i jajnik kota?! W porządku. Świat przyrody jest fascynujący i mamy w czym
wybierać, więc do dzieła! A raczej – do mikroskopów.

Jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie
Możliwość zdobywania wiedzy w interesującej formie mają uczniowie obu gminnych szkół.
Placówki posiadają teraz wysokiej klasy bogate wyposażenie pracowni, w których prowadzą zajęcia dodatkowe. Udział we wszystkich spotkaniach jest nieodpłatny i traktowany jako dodatkowy, polega na zadeklarowaniu chęci uczestnictwa. Także w tym punkcie programu do głosu dochodzi idea wyrównywania szans. Prywatne lekcje języka angielskiego czy korepetycje z konkretnych przedmiotów to wydatek, na który nie każdy może sobie pozwolić, natomiast wymogi stawiane przez szkoły średnie i rynek pracy są bezwzględne.
– Jako długoletni nauczyciel (34. rok pracy) biologii i przyrody nie ukrywam, że podeszłam do propozycji rozpoczęcia projektu z pewną dozą rezerwy. Podyktowana była ona głównie myślą, czy to nie zbyt duże obciążenie czasowe dla uczniów. Pierwsze moje pozytywne odczucia pojawiły się, gdy zobaczyłam, o ile ciekawych i wartościowych pomocy wzbogacił się mój warsztat pracy.
Planując zajęcia w poszczególnych grupach, mam z czego korzystać. Ponieważ prowadzę je
metodą eksperymentu, staram się nimi zaciekawić moich uczniów, poprowadzić je tak, aby rosło zainteresowanie tymi zajęciami i żeby uczniowie chętnie brali w nich udział. To, co zostanie wypracowane w czasie zajęć projektowych, częściowo przenosimy na grunt całej klasy i jeżeli tylko temat lekcji z biologii lub przyrody koreluje z naszymi eksperymentami, dzielimy się tym, co wypracowaliśmy, np. przygotowanie na lekcję gotowych obrazów z mikroskopu, eksperymenty z hodowlą roślin, wykonanie i podzielenie się z innymi analizą zadań dla dociekliwych. Wiem, że wiele jeszcze przed nami, to dopiero początki, ale zrobiliśmy już bardzo wiele. Uczniowie bawią się świetnie, wykonując doświadczenia i chętnie robią zdjęcia, którymi dzielą się z rówieśnikami oraz domownikami. Liczba chętnych do udziału w zajęciach wzrasta z tygodnia na tydzień.
Ja również mocno zaangażowałam się w przygotowanie do zajęć projektowych i chociaż zajmuje mi to sporo czasu, to satysfakcja, że uczniowie są aktywni, wynagradza mi poświęcony czas. Muszę tutaj zaznaczyć, że to, co robimy, daje dużo emocji i wrażeń zarówno uczniom z dużym potencjałem intelektualnym, jak i tym z mniejszymi możliwościami.
Nauczyciel biologii i przyrody, Barbara Puda „Jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie”, stwierdzenie Alberta Einsteina, genialnego fizyka, który podkreślał, że on sam nie ma żadnych szczególnych uzdolnień, a cechuje go tylko niepohamowana ciekawość, odzwierciedla znaczenie empirii w procesie uczenia się. Prawda ta
jest uniwersalna i doskonale przekonują się o tym uczniowie mający dostęp do odpowiednich narzędzi i pełnych pasji przewodników gotowych towarzyszyć w podróży po odkrywaniu tajemnic nauki i samego siebie.

Ocenie miernej mówimy NIE. Szkoła nie musi być nudna, nauka jest niesamowita!
Stworzenie młodym ludziom środowiska, w którym mogą rozbudzić swoje pasje,
zainteresowania, polubić naukę czy choćby daną jej dziedzinę, poznać własne umiejętności, a dzięki temu – podnieść samoocenę, jest niezwykle istotny, zwłaszcza na etapie dorastania.
Jednym z priorytetów „unijnych zajęć” jest właśnie wspomaganie uczniów w rozwijaniu tzw. kompetencji kluczowych – są to umiejętności matematyczno-przyrodnicze, nauka języków obcych, a także przydatne w życiu umiejętności uniwersalne – kreatywność, innowacyjność, obsługa urządzeń TIK, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozumienie, umiejętność rozwiązywania problemów i uczenia się oraz umiejętność pracy zespołowej, co będzie mogło szczególnie zaowocować na dalszych etapach wkraczania w dorosłe życie, także po rozpoczęciu pracy zawodowej.
Oferta proponowanych przez obie szkoły zajęć dodatkowych obejmuje trzy segmenty:
dydaktyczno-wyrównawczy, rozwijający oraz spotkania prowadzone metodą eksperymentu. W każdym dominuje indywidualne podejście do ucznia, czemu sprzyjają niewielkie, kameralne grupy.
Pierwszy z nich, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koncentruje się na indywidualnych
potrzebach i problemach ucznia, zwłaszcza, jeśli zauważane są zaległości i braki występujące wśród uczniów z trudnościami w nauce. Udział w tych spotkaniach odbiega jednak od schematu typowo szkolnego – opiera się na nagradzaniu i pochwałach za podjęte próby i starania zamiast bezwzględnego oceniania postępów. Zajęcia rozwijające dedykowane są młodym ludziom, którzy chcą poszerzyć wiedzę z poszczególnych dziedzin, rozwinąć swoje zainteresowania i wrodzoną ciekawość. Tutaj teoria pozostaje jedynie ważnym tłem, podręczniki są ograniczone do rozsądnego minimum, zaś na plan pierwszy wysuwa się autentyczne spotkanie z praktyką, doświadczeniami i prezentacjami. Celem ma być przede wszystkim rozwój i przyjemność uczenia się. Trzeci blok, zajęcia prowadzone metodą eksperymentu, to z kolei spotkania z nauką bez żadnych ograniczeń (oczywiście z zachowaniem wszelkich norm i zasad bezpieczeństwa). Uczestnicy tych zajęć mogą eksperymentować i poznawać otaczający ich świat poprzez doświadczanie, błądzenie, odkrywanie, samodzielne wnioskowanie.
– Dzięki zajęciom dodatkowym z projektu „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu” w znaczny sposób została rozszerzona oferta zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów, zarówno z klas 1–3, jak i 4–8. Zakupione różnorodne pomoce dydaktyczne umożliwiają przeprowadzanie zajęć metodą eksperymentu, co sprawia, że zajęcia są nie tylko bardziej ciekawe, ale uczniowie są bardziej zaangażowani oraz zapamiętują szybciej i trwalej. Udział w tych zajęciach umożliwia również uczniom wyrównanie braków powstałych na skutek zdalnego nauczania oraz powrót do różnych form zdobywania i utrwalania wiedzy. Wierzę, że dzięki temu projektowi uczniowie nie tylko miło spędzą czas wśród rówieśników,
ale znacznie rozwiną swoje kompetencje kluczowe – mówi pani Wioletta Pinkosz-Pollak,
nauczycielka matematyki w zabłockiej szkole.
Pandemia COVID-19 i konieczność edukacji zdalnej znacznie utrudniła młodym ludziom
naturalny sposób uczenia się i poznawania świata. Brak bezpośredniego kontaktu z
nauczycielami, praca z dala od przyrządów takich jak choćby mikroskop czy sprzęt
laboratoryjny w pracowni chemicznej postawiły przed uczniami i gronem pedagogicznym
niemałe wyzwania. Dla całego środowiska był to okres niezwykle trudny, zaś dla procesu
kształcenia nieraz destrukcyjny. Cała sytuacja negatywnie odbiła się nie tylko na osiągnięciach edukacyjnych, ale też na psychice młodzieży, która musiała zmierzyć się z zupełnie nową dla siebie rzeczywistością. Po powrocie uczniów do szkół nauczyciele sygnalizują znaczne zaległości i braki, ale też wycofanie, blokady, mniejszą aktywność, nieraz także obawy przed fizycznym udziałem w zajęciach. Dlatego tym ważniejsze jest, aby wraz z powrotem do zajęć stacjonarnych na nowo wskrzesić zapał i rozbudzić w młodzieży chęć poznawania, doświadczania i wspólnego działania. Rozwiązywanie problemów zespołowo w małych grupach przy jednoczesnym indywidualnym podejściu nauczyciela z pewnością pomoże nadrobić straty wyrządzone przez zdalny tryb nauki.
Interesujące zajęcia i baza wyposażenia z pewnością mają szansę przywrócić młodym ludziom chęć do aktywności poznawczej. Nie sposób wymienić wszystkich nowości i nabytków, każda ze szkół zamówiła sprzęt i rozmaite pomoce zgodnie z własnymi potrzebami. Lista zakupów była bardzo długa, szkoły zaopatrzyły się w liczne, nowoczesne pomoce naukowe oraz wysokiej klasy sprzęt TIK – na przykład w Zabłociu uczniowie będą pracować na drukarce 3D, tabletach, wśród nowinek technologicznych jest też wizualizer i monitor interaktywny, który w znaczący sposób ułatwi prezentację zagadnień podczas lekcji, ale też ewentualną pracę i naukę na odległość.
Klasopracownie wyposażono w przeróżne zestawy do przeprowadzania rozmaitych
doświadczeń z fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody, zaplecze stanowią też multimedialne pracownie przedmiotowe, zakupiono umeblowanie, plansze, tablice, mikroskopy, preparaty biologiczne, lupy, lornetki, modele, globusy, zestawy pomiarowe i stacje doświadczalne, busole, wagi, przybory geometryczne (z tablicą magnetyczną), przedmiotowe gry edukacyjne i wiele, wiele innych rzeczy sprzyjających nauce i zainteresowaniu uczniów. Szkoła w Drogomyślu może z kolei pochwalić się m.in. tablicą interaktywną, nowymi laptopami, robotem przeznaczonym do nauki programowania i zestawem kreatywnym pozwalającym zbudować osobistego robota. Do dyspozycji uczniów z Drogomyśla jest nawet teleskop, dzięki któremu można prowadzić
obserwacje kraterów Księżyca i pierwszych detali na niektórych planetach. Oprócz tego
placówka może poszczycić się trójokularowym mikroskopem cyfrowym Levenhuk z kamerą, mikroskopami stereoskopowymi, z pomocą których uczniowie będą mogli osobiście badać mikroświat i poznawać tajniki przyrody, mając do dyspozycji setki biologicznych preparatów mikroskopowych. Przebogate wyposażenie zmodernizowanych pracowni obejmuje całe mnóstwo atrakcyjnych, wartościowych pomocy dydaktycznych, m.in. nowoczesne modele i szkielety, tablice, globusy, tellurium, rozliczne próbki, np. minerałów i rud metali, kopalin, skamieniałości, kompasy, lupy, różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, zestawy badawcze i demonstracyjne, gry edukacyjne, sprzęt i meble laboratoryjne oraz wiele innych ciekawych narzędzi przydatnych podczas lekcji. Świetnymi, nowoczesnymi pomocami cieszą się uczniowie, jak i nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, którzy mogą rozwinąć skrzydła i w ciekawy sposób poprowadzić zajęcia.
– Dzięki uczestnictwu w projekcie bardzo wzbogaciła się baza dydaktyczna szkoły w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zostały zakupione bardzo nowoczesne pomoce dydaktyczne, które pozwalają w ciekawy i interesujący sposób przekazywać wiedzę. Dzieci biorące udział w zajęciach chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonują ciekawe eksperymenty, pomiary i doświadczenia. Sam wystrój klasopracowni zachęca do rozwijania swoich zainteresowań.
Nauczyciele realizujący projekt także doskonalą swoje kompetencje zarówno w zakresie IT, jak i innych nowoczesnych technologii wykorzystanych w pomocach dydaktycznych, a małe grupy uczestników zajęć pozwalają efektywnie wykorzystać czas z korzyścią dla każdego dziecka – mówi pani Honorata Staniek, nauczycielka geografii i przyrody w Drogomyślu.

Dobro wspólne pozostanie. Uwolniony potencjał zaowocuje
Udział w projekcie pozwolił szkołom w Drogomyślu i Zabłociu wejść na zupełnie nowy poziom kształcenia. Kształcenia nowoczesnego, nastawionego na indywidualną aktywność i nowe technologie, co bezsprzecznie odpowiada wymaganiom współczesności. Dzięki zgłoszeniu do programu placówki zdobyły ogromny potencjał, który podkreśla dyrektorka Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Drogomyślu, pani Ilona Gabryś:
– Realizowanie działań projektowych daje ogromne możliwości naszej szkole w zakresie
praktycznej nauki przedmiotów ścisłych. W ostatnich latach nasza młodzież poznawała tajniki wiedzy matematyczno-przyrodniczej głównie za pomocą metod podawczych, czy też z wykorzystaniem technik multimedialnych. Dziś nasi uczniowie mają możliwość pracować metodą doświadczenia i eksperymentu, mogą za pomocą zmysłów dostrzegać zmiany, porównywać wyniki doświadczeń, zbierać wiedzę praktyczną i budować własną bazę, z której mam nadzieję uda im się korzystać z powodzeniem w kolejnych latach. Bardzo cieszy mnie fakt, że nasi uczniowie mogą nie tylko rozwijać się intelektualnie, ale również integrują się, prowadząc wspólne działania. Uczą się zachowań społecznych koniecznych do ich dalszego rozwoju. Nasza placówka rozwija się i pięknieje z roku na rok. Obecnie za sprawą prowadzonego projektu infrastruktura szkolna, mnogość pomocy dydaktycznych pozwala na jeszcze lepszą pracę nauczyciela z uczniem.
Nauczyciele mogą wreszcie wykazać się swoimi wysokimi umiejętnościami, korzystają z
najnowocześniejszego sprzętu, co pomaga im prowadzić bardzo ciekawe zajęcia.
Nareszcie spełnia się odwieczne marzenie uczniów o szkole bez nudy. Korzystanie w szkole z programów i urządzeń wzmacnia kompetencje, które uczniowie będą mogli rozwijać przez całe życie zawodowe – w ten sposób obie placówki z Gminy Strumień aktywnie włączyły się do działań niwelujących problem cyfrowego wykluczenia, który do niedawna uznawany był za jeden z najważniejszych czynników rzutujących na zawodową karierę. Uczniowie w końcu mogą zakosztować przyjemności nauki, a nastawienie na rozwój i autentyczna radość poznawania sprawia, że młodzi ludzie zdobywają nie tylko wiedzę i praktyczne umiejętności, ale też nabierają pewności siebie i wyzbywają się blokad przed wykorzystywaniem własnej kreatywności w celu rozwiązywania problemów, co z pewnością zaowocuje w pracy zawodowej i dorosłym życiu.

Projekt „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020


22 października w obecności Pani Wiceminister Edukacji i Nauki Marzeny Machałek , otworzyliśmy naszą nowoczesną pracownię, która powstała dzięki projektowi „Rozwój przez Edukację w Zespole Szkolno-Prezdszkolnym w Drogomyślu”.  W uroczystym otwarciu nowej pracowni uczestniczyli ponadto: Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń wraz z radnymi Marią Krutyłą, Jarosławem Mazurem, Józefem Rudolem oraz Jarosławem Szastem, przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz przedstawiciele szkoły na czele z panią dyrektor Iloną Gabryś.
Pani Minister i inni goście zostali przywitani przez panią dyrektor Ilonę Gabryś, koordynatorkę dzisiejszego dnia panią Annę Głowinkowską oraz nasze „Koło regionalne” w pięknych, tradycyjnych cieszyńskich strojach w składzie: Nina Englert, Noemi Englert, Patryk Domagała i opiekun pani Kinga Klimek.
Nasza grupa regionalna zaprezentowała krótki występ artystyczny, po którym rozpoczęła się prezentacja pracowni i możliwości jakie ona daje uczniom i nauczycielom.
Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami prowadzącymi z nimi zajęcia : Panią Honoratą Staniek, Panią Ireną Smolaną, Panią Joanną Spandel, Panią Magdaleną Balicką, Panią Beatą Wróbel zaprezentowali naszym gościom część eksperymentalną, podczas której każdy z gości mógł osobiście doświadczyć tego, czego dzięki nowej pracowni i jej wyposażeniu nasi uczniowie mogą doświadczać na co dzień.
Nasza nowoczesna pracownia jest wyposażona m.in. w tablicę interaktywną, nowe laptopy, robot do nauki programowania i zestaw kreatywny pozwalający zbudować osobistego robota. Uczniowie mają do dyspozycji teleskop, dzięki któremu można prowadzić obserwacje kraterów Księżyca i pierwszych detali na niektórych planetach. Mamy także trójokularowy mikroskop cyfrowy Levenhuk z kamerą, mikroskopy stereoskopowe i inny sprzęt oraz pomoce naukowe w ogromnej ilości. To tylko niektóre z pomocy, które cieszą i uczą zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Cieszymy się bardzo, że możemy korzystać z tak nowoczesnego sprzętu, który na pewno pozwoli rozwinąć nam nasze zainteresowania oraz lepiej zrozumieć zagadnienia przedmiotów ścisłych.
O tym wydarzeniu można przeczytać na naszym fb szkolnym ale również na stronach rządowych, powiatowych i gminnych:
Zapraszamy również do obejrzenia filmu z tego wydarzenia:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na realizację zadania: Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji w ramach projektu „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Drogomyślu”

zapytanie ofertowe – szkolenie

zał1.- formularz ofertowy szkolenie nauczycieli


Wakacje powoli się kończą… mamy nadzieję, że zaczynacie myśleć o Szkole.

W tym roku nasza Szkoła, nawet w czasie wakacji tętniła życiem.                                                     1 lipca rozpoczęliśmy działania w związku z realizacją projektu „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”.

Zajęcia z przyrody, geografii, matematyki, biologii, chemii, fizyki oraz informatyki  zaplanowane w ramach projektu, rozpoczną się już w połowie września Zajęcia te będą rozbudzały uczniowskie pasje, wrodzoną ciekawość i chęć poszerzania wiedzy. Aktualnie jesteśmy na etapie rekrutacji uczestników projektu. W zakładce „Projekt” znajdziecie konieczne informacje.

Co za nami?!  W lipcu szukaliśmy dostawców pomocy dydaktycznych do realizacji zaplanowanych zajęć. Codziennie przychodzą paczki z zamówionymi pomocami. Jest ich mnóstwo, z pewnością doświadczenia z ich udziałem dostarczą Wam wielu niezapomnianych przeżyć, pomogą zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie, otaczającym świecie.

Zmodernizowano salę nr 17, w której będą odbywały się zajęcia. Pomieszczenie jest  nowoczesne i profesjonalnie wyposażone, w nowe meble oraz urządzenia TiK . Mamy nadzieję, że  zaprojektowana przestrzeń będzie, pobudzała Waszą uczniowską kreatywność i rozwijała  wyobraźnię.

Niech zamieszczone zdjęcia pobudzą Waszą ciekawość i wyobraźnię…do zobaczenia w Szkole.

 


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza rekrutację dla uczniów i nauczycieli w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu

Szczegóły:(Załączniki)

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa

zał. nr 1 A formularz rekrutacyjny uczeń

zał. nr 1 B formularz rekrutacyjny nauczyciele

zał. nr 2 deklaracja uczestnictwa

zał. nr 3 oświadczenie uczestnika RODO

zał. nr 4 oświadczenie o rezygnacji

zał. nr 5 zaświadczenie


 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na zakup urządzeń TIK do zajęć metodą eksperymentu w ramach projektu “Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu”

Zapytanie ofertowe sprzęt TIK

Formularz ofertowy sprzęt TIK


 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia w ramach projektu „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu”

zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne

Formularz ofertowy zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz zamówienia zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy zał. nr 3 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy zał. nr 4 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy zał. nr 5 do zapytania ofertowego

pracownia matematyczna zał. 1

pracownia fizyczna zał. 2

pracownia chemiczna zał. 3

pracownia przyrodniczo geograficzna zał. 4

pracownia biologiczna zał. 5


 

Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi remontowej modernizacja sali lekcyjnej do zajęć w ramach projektu „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”

formularz remontowy

przedmiar

ogłoszenie1

ogłoszenie2

ogłoszenie3

ogłoszenie4Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu

Edukacja powinna sprawiać frajdę. Podczas tzw. flow, czyli głębokiego zanurzenia w konkretnej aktywności, pojawiają się emocje, które sprzyjają zapamiętywaniu informacji, nabywaniu umiejętności i kształceniu postaw. Za pomocą przymusu możemy uczynić z dziecka doskonałego kopistę, ale do krytycznego myślenia i tworzenia oryginalnych rzeczy, potrzebne jest poczucie twórczej swobody.

Projekt „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”, który będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022 otworzy przed uczniami przestrzeń do eksperymentowania, do sprawdzania różnych opcji i testowania nowych rozwiązań. Nieodłącznym elementem eksperymentowania jest popełnianie błędów. Bez błędów, bez wyciągania z nich wniosków, bez możliwości samodzielnej poprawy działań, nie ma rozwoju. Realizacja projektu będzie okazją do kształtowania u uczniów własnego „ja” podczas inspirującej, pełnej wyzwań podróży.

W ramach projektu opartego na metodzie eksperymentu wyposażona zostanie pracownia w pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczo-geograficznych, matematyki, chemii, biologii i fizyki oraz w sprzęt TIK.

Wyposażenie pracowni pozwoli na realizację zajęć dodatkowych metodą eksperymentu. Wykorzystanie nowoczesnego wyposażenia specjalistycznego pracowni pomoże uczniom łatwiej zrozumieć posiadane przez nich informacje teoretyczne, a przeprowadzanie rozmaitych doświadczeń umożliwi im poznanie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy. Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, uczestnicy zajęć zachęcani będą do samodzielnego eksperymentowania – próby te, bez względu na ich wynik, nie będą oceniane negatywnie, dzięki czemu dzieci nabiorą pewności siebie i pozbędą się oporów przed wykorzystywaniem kreatywności w celu rozwiązywania problemów w późniejszym życiu. Dzięki urozmaiconemu wyposażeniu sal, lekcje będą mogły opierać się na poszerzaniu zdobytej wiedzy w praktyczny i interesujący sposób, co ułatwi przyswojenie użytecznych zdolności, które mogą zostać wykorzystane przez uczniów w późniejszej pracy zawodowej.

W projekcie zaplanowano także adaptację pracowni do zajęć matematyczno-przyrodniczych.

Projekt zakłada realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających podczas, których kształtowane będą kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów. Zaplanowano zajęcia z przyrody, geografii, matematyki, biologii, chemii, fizyki oraz informatyki. Zajęcia te będą rozbudzały uczniowskie pasje, wrodzoną ciekawość i chęć poszerzania wiedzy.

W czerwcu planujemy rozpocząć działania informacyjne związane z procesem rekrutacji do projektu. Warunkiem wzięcia w nim udziału będzie wypełnienie przez rodzica formularza zgłoszenia wraz z załącznikami i złożenie go w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja będzie przebiegać dwuetapowo. Najpierw zostaną zweryfikowane kryteria formalne, następnie zostaną przyznane pkt za kryteria merytoryczne.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekt będziemy na bieżąco zamieszczać najważniejsze informacje dotyczące projektu, działania związane z przeprowadzaną rekrutacją, kolejne etapy jego realizacji oraz zdjęcia, ciekawostki i fotorelacje z zajęć.


 

Mierzalne wskaźniki projektu

I. Wskaźniki produktu:

 1. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: wartość docelowa – 25 osób (22 kobiety, 3 mężczyzn);
 2. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – wartość docelowa – 1;
 3. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: wartość docelowa – 12 osób (6 kobiet, 6 mężczyzn);
 4. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: wartość docelowa – 1;
 5. liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: wartość docelowa – 1;
 6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: wartość docelowa – 48 osób (25 kobiet, 23 mężczyzn).

II. Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: wartość docelowa – 1;
 2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: wartość docelowa – 44 osoby (22 kobiety, 22 mężczyzn);
 3. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: wartość docelowa – 23 osoby (21 kobiet, 2 mężczyzn);
 4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: wartość docelowa – 1.

Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu

Jako szkoła zakwalifikowaliśmy się do udziału w projekcie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych grupy uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu), doposażenie pracowni przedmiotowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu oraz wsparcie w postaci szkoleń nauczycieli, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strumień. Realizacja projektu została zaplanowana na okres 12 miesięcy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Grupę docelową stanowić będą uczniowie ZSP w Drogomyślu, nauczyciele, jak również szkoła, która zostanie objęta wsparciem w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych (matematyczno-przyrodniczych). Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

Projekt poprzez działania polegające na rozwijaniu kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych spowoduje wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego umiejętności uczniów, czym przyczyni się do zwiększenia liczby absolwentów znajdujących zatrudnienie na makroregionalnym rynku pracy. Działanie skupia się na kompetencjach i kwalifikacjach potrzebnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy, takich jak komunikatywność, korzystanie z nowych technologii, przedsiębiorczość, kreatywność, jak również umiejętnościach kluczowych. Dzięki realizacji projektu ułatwiony zostanie dostęp do edukacji jak również zwiększy się jakość kształcenia. Projekt przyczynia się do realizacji zadań szkoły, gdyż dzięki niemu poprawią się warunki prowadzonych zajęć oraz nastąpi wzrost kompetencji nauczycieli.

A co o samych zajęciach?

Pierwszą grupę będą tworzyć zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Najważniejszą cechą tych zajęć będzie skupienie się na indywidualnych potrzebach ich uczestników, dzięki czemu będą one odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie, pozwalając zniwelować wszelkie braki występujące wśród uczniów z problemami w nauce. Mając na uwadze często wysoką presję nakładaną na dzieci przez otoczenie, udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych będzie opierał się raczej na nagradzaniu uczniów za podjęte próby i starania oraz docenianiu postępów.

Kolejną grupę stanowić będą zajęcia rozwijające, z poszczególnych przedmiotów prowadzone metodą eksperymentu. W ramach zajęć rozwijających do rozsądnego minimum zostanie ograniczona książkowa teoria – zajęcia będą opierać się na omawianiu danych kwestii na ciekawych przykładach, nowatorskim rozwiązywaniu zadań oraz pokazaniu praktycznych zastosowań omawianych tematów. Zajęcia te będą rozbudzały uczniowskie pasje, wrodzoną ciekawość i chęć poszerzania wiedzy.

W ramach nauczania opartego na metodzie eksperymentu utworzone i wyposażone zostaną pracownie. Dzięki urozmaiconemu wyposażeniu sal, lekcje będą mogły opierać się na poszerzaniu zdobytej wiedzy w praktyczny i interesujący sposób, co ułatwi przyswojenie użytecznych zdolności, które mogą zostać wykorzystane przez uczniów w późniejszej pracy zawodowej.

Udział we wszystkich zajęciach będzie bezpłatny, dzięki czemu wsparciem będą mogli zostać objęci wszyscy uczniowie; dodatkowo promowani podczas rekrutacji będą ci z rodzin z mniejszym dochodem, którzy często – w wyniku trudnej sytuacji materialnej – mają największe problemy z opanowaniem bieżącego materiału.

Na naszej stronie internetowej w zakładce Projekt będziemy na bieżąco zamieszczać najważniejsze informacje dotyczące projektu, działania związane z przeprowadzaną rekrutacją, kolejne etapy jego realizacji oraz zdjęcia, ciekawostki i fotorelacje z zajęć.

Koniecznie trzeba tutaj zaglądać!!! Śledźcie nas !!!