Nabór na stanowisko sprzątaczki

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko SPRZĄTACZKI

1) Opis stanowiska:

a) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę (od 25 lutego 2022 r.),

b) wymiar czasu pracy – 1 etat,

c) okres próbny.

2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) obywatelstwo polskie,

b) posiada wykształcenie co najmniej zawodowe,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

e)  nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie skarbowe,

f) nie była karana dyscyplinarnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku,

h) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

3) Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

a)      jest dyspozycyjna, odpowiedzialna, sumienna,

b)      jest uprzejma i życzliwa,

c)      cechuje się zdolnością do pracy w zespole,

d)      reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

4) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) utrzymanie we wzorowym porządku i czystości powierzonych pomieszczeń szkolnych
(m. in. sal, sanitariatów, korytarzy),

b) mycie okien, podłóg, pomocy dydaktycznych i in.,

c) utrzymanie w stałej czystości posesji przed wejściem do budynku oraz wokół obiektu,

d) pomoc przy przygotowaniu stołówki szkolnej do posiłku,

e) kontrola sprawności oraz zgłaszanie do naprawy uszkodzonych urządzeń i sprzętu szkolnego w sprzątanych pomieszczeniach,

f) wykonywanie zadań  dodatkowych zleconych przez Dyrektora Szkoły (np. pomoc
w przygotowaniu sal do imprez na terenie szkoły, porządkowanie pomieszczeń po
wykonanych remontach itp.),

g) zastępstwa za sprzątaczki w przypadku ich czasowej nieobecności.

5) Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

b) kwestionariusz

c) kserokopie świadectw potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności,

d) kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

e) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f)  oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
i dyscyplinarne,

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzątaczki/sprzątacza,

h) klauzula zgody/klauzula informacyjna

6) Informacje dodatkowe:

a)   dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych,

b)  dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły,
w terminie do 7 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,

c)    dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,

d)   uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi osobami, z którymi przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną,

e)  informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w chwili wyłonienia kandydata.

 

Dokumenty należy kierować na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu,

ul. Główna 15,

43-424 Drogomyśl

 

lub składać osobiście w sekretariacie szkoły,

w terminie do dnia 07.02.2022 r. do godz.: 12:00

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko sprzątaczki”.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Ilona Gabryś

 

Do pobrania:

kwestionariusz.doc

oświadczenie.doc

klauzula zgody.pdf