Wszystkie wpisy, których autorem jest Gh

Rekrutacja dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza rekrutację dla uczniów i nauczycieli w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu

Szczegóły:(Załączniki)

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa

zał. nr 1 A formularz rekrutacyjny uczeń

zał. nr 1 B formularz rekrutacyjny nauczyciele

zał. nr 2 deklaracja uczestnictwa

zał. nr 3 oświadczenie uczestnika RODO

zał. nr 4 oświadczenie o rezygnacji

zał. nr 5 zaświadczenie

Informacja o przetargu

Informujemy że, został ogłoszony przetarg nieograniczony  na realizację zadania pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego i Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu” szczegóły w zakładce „Przetargi”.

Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie


Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 54 900,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów, które wykorzystywane będą do zdalnych lekcji m.in. w naszej placówce.
Obecnie trwa procedura wyłaniania firmy dostarczającej laptopy. W najbliższym czasie sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany uczniom.
Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.